Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN M.B.T. ONLINE VERKOPEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Handels onderneming De Tuin met of zonder het merk Lavandoux
en Savon Lavandoux verder aan te duiden als
De Tuin en op alle met de afnemer, van welke aard dan ook, gesloten
overeenkomsten.

Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met De Tuin
overeengekomen worden.

1.2 Onder “afnemers” wordt in deze voorwaarden
verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met De Tuin een overeenkomst aangaat
of wil aangaan, of voor wie De Tuin een aanbieding doet of een levering of
prestatie verricht.

1.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering.

Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding
tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

1.4 Door De Tuin verstrekte prijslijsten, brochures,
drukwerk enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

1.5 Verkoop via de websites van De Tuin of Lavandoux valt onder deze voorwaarden en zijn mogelijk zolang
de voorraad strekt.

1.6 De contactgegevens zijn te vinden op www.Lavandoux.nl < http://www.Lavandoux.nl>

2. Bestellen /Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via het
bestellingsformulier van de webwinkel of via e-mail.

(ook telefonische bestellingen worden geaccepteerd)

2.2 De Tuin hanteert een minimum bestelbedrag. De Tuin
heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan
wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending vindt plaats door een pakketdienst en
of eigen transport.

Indien er kosten worden berekend staan deze vermeld op de
factuur.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De
Tuin uw bestelling in behandeling heeft genomen en volledige betaling heeft
ontvangen.

Indien De Tuin de bestelling niet kan of wil uitvoeren,
en heeft er een gedeeltlijke of volledige betaling plaatsgevonden, dan volgt
retour betaling en is de overeenkomst ontbonden, zonder enig recht op
schadevergoeding.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van De Tuin zijn de actuele
prijzen voor online bestellingen. Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van
foutieve prijzen en model voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

3.2 De genoemde prijzen op de site zijn exclusief de
getoonde decoratiematerialen zoals bijv. kaarsen, bloemen, wijn en andere
decoratiematerialen.

3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is
De Tuin bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te
wijzigen.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van verpakking en
verzending.

Deze kosten worden echter niet altijd berekend.

3.5 De Tuin is ook na de totstandkoming van de
overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en
eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 De Tuin bepaalt de wijze van vervoer en de
vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de eventuele extra
kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres
afgeleverd.

4.2 Per bestelling kunnen verpakkings- en verzendkosten
in rekening worden gebracht.

4.3 De Tuin levert de bestelling met bekwame spoed af.
Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie
van de bestelling van De Tuin bericht. U
heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht
de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig)
plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. De
Tuin voert geen naleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan
ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Tuin in overleg met u trachten een
zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen
in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt
geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na ontvangst van uw bestelling
bij ons melden via e-mail of telefoon en wordt de levering eventueel op onze
kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 U dient de bestelling vooraf te betalen per bank
inclusief de door De Tuin berekende verpakkings- en verzendkosten.

5.2 U dient per bank- of kontant bij aflevering op nader
op de websites en via e-mail uiteengezette voorwaarden te betalen.

5.3 Indien De Tuin toestaat dat op rekening wordt
betaald, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

5.4 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke
rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een
minimum van € 38,- verschuldigd.

De Tuin kan dan nakoming van haar verplichtingen
opschorten of de overeenkomst

per brief of e-mail ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van De Tuin,
totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor
alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud
toelaat.

6.2De Tuin is onherroepelijk gemachtigd zonder dat
ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van De Tuin zijn gebleven bij u weg te (laten)
halen en te verkopen.

Alle daardoor gemaakte kosten worden op u verhaald.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht de door De Tuin geleverde artikelen
binnen 2 “werk”-dagen na ontvangst te retourneren in originele

staat en originele verpakking. Binnen deze periode mag
een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij

de afnemer slechts de verzendkosten van het terugsturen
hoeft te betalen. Als peildatum geldt de afleveringsdatum van de vervoerder.

7.2 Om tot een onderlinge afspraak te komen over de wijze
van retourneren, is het wenselijk om eerst contact met De Tuin

op te nemen. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail.

7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en
correct zijn geretourneerd, betaalt De Tuin u enkel het aankoopbedrag, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de
artikelen terug. U hoeft alleen voor de verzendkosten zorg te dragen.

Echter in het geval van een ondeugdelijk product zullen
deze kosten ook aan u terugbetaald worden.

7.4 Wanneer de door De Tuin afgeleverde artikelen niet
binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden

de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.5 Mocht een bestelling niet in de goede staat
(bijvoorbeeld door breuk) zijn aangekomen, dan verzoeken wij u dit ons binnen

24 uur te melden via e-mail of telefoon. Daarnaast
verzoeken wij u ons binnen 2 dagen een digitale foto van de beschadigde
artikelen naar ons e-mailadres te sturen. Vervolgens zullen wij contact met u
opnemen om te overleggen hoe wij de nieuwe bestelling kunnen plaatsen.

8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem
van De Tuin opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt De
Tuin uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het
toesturen van mailings. Uiteraard hanteert De Tuin bij het gebruik van uw
persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

8.2 Wanneer De Tuin uw gegevens aan derden verstrekt voor
het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden
blijft uw privacy gewaarborgd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Tuin is niet aansprakelijk voor door haar
verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten

verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en
redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van De Tuin is beperkt tot het
bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling
overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse
rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar De Tuin is
gevestigd bevoegd, tenzij De Tuin voor de rechter van uw woon- respectievelijk
vestigingsplaats kiest.

10.3 Alle artikelen worden geleverd exclusief de getoonde
decoratiematerialen, wijn, bloemen enz. tenzij anders vermeld. De meeste
decoratiematerialen kunt u bestellen onder de groep decoratiemateriaal of op
bestelling.